Adatkezelési tájékoztató

Effective Group Informatika Zrt

1. Jelen tájékoztató célja és hatálya

Az Effective Group Zrt. (2083 Solymár, Katona József utca 15., adószám: 23593653-2-13, cégjegyzékszám: 13-10-041229), mint adatkezelő (továbbiakban Adatkezelő), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát.

Társaságunk elkötelezett az ügyfelek, illetve a Honlapra Látogatók személyes adatainak bizalmas és biztonságos kezelése mellett. Jelen dokumentum ismerteti, hogy Társaságunk hogyan használja fel, kezeli az Öntől gyűjtött és kapott személyes adatot.

E tájékoztató célja, hogy rögzítse az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 

Elérhetőségek:

 • E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Telefon: +36 1 202 2571 Postai úton: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11. Hegyvidék Bevásárlóközpont 1. emelet

 2. Fogalmak magyarázata

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; © TMSI Kft. 2017. nov: 753951+VP7751

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

„honlap”: az Adatkezelő által üzemeltetett effectivegroup.hu (továbbiakban Honlap) internetes oldal, sajtótermékek, és ezen honlapok aloldalai.

„látogató”: az a természetes személy, aki a honlapra látogat.

„külső szolgáltató”: az Adatkezelő által, az egyes Honlapok üzemeltetéséhez vagy a Honlapokon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Látogatókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Látogató azonosítására.

„tájékoztató”: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

 3. Személyes adatok köre

Az Adatkezelő a Honlapon keresztül megadott adatok alapján a következőket kezeli: név, nem, lakóhely, irányítószám, születési hely, születési idő, telefonszám, e-mail cím, iskolai végzettség.  

Amennyiben a Látogató a Honlapon keresztül az Adatkezelő részére önéletrajzot küld, úgy abban az esetben az Adatkezelő az önéletrajzokat jogosult megőrizni. 

Az Adatkezelő tartalom szerkesztési tevékenysége során kezeli mindazon természetes személyek adatát, akik a tartalom előállításában közreműködtek, akár forrásként, akár oly módon, hogy a szerkesztett tartalomban meghivatkozásra kerülnek. Ebben az esetben az Adatkezelő által leggyakrabban kezelt személyes adatok lehetnek: az érintett neve, beosztása, munkahelye, életkora, lakóhelyére vonatkozó adatok, ill. egyéb olyan adat, amely arra utal, hogy az érintett miként kapcsolódik a szerkesztett tartalom témájához. 

Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy a Honlap üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, külső szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a Honlapon adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

Személyes adatok gyűjtése a Honlap látogatása során megadott személyes adatok, illetve a Honlapon keresztül elküldött önéletrajzban foglalt személyes adatok megadása során történik.

Társaságunk a személyes adatok különleges kategóriáinak gyűjtését és kezelését nem végzi.

4. Az Adatkezelés célja

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:  

a) a Látogatóval való kapcsolattartás 
b) Látogatóval történő kapcsolatfelvétel
c) önéletrajzok értékelése és esetleges álláspályázatokra történő jelentkezések fogadása
d) a Látogató által igénybe vett szolgáltatások, valamint a marketing célú testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele
e) egyedi Látogatói megkeresések kezelése, intézése
f) statisztikák, elemzések készítése  
g) közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés
k) az informatikai rendszer technikai fejlesztése
m) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése

Adatkezelő a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet személyes adatokat. 

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

 5. Az Adatkezelés jogalapja  

Az Adatkezelésre a Látogatók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Látogatók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Látógató a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Amennyiben a Honlapon keresztül önéletrajz érkezik azt Adatkezelőhöz, úgy az Adatkezelő az önéletrajzokat két évig jogosult megőrizni.

A tartalomszolgáltatás keretében ill. ahhoz kapcsolódóan történő Adatkezelés jogalapja lehet a Látogató önkéntes hozzájárulásán kívül az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, valamint a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között. 

Abban esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban. 

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Látogató előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.  

A Látogató szavatol azért, hogy a Honlap igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Látogató által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott Látogatói tartalomért minden felelősség a Látogatót terheli. 

Bármely Látogató e-mail címének, valamint egyéb megadott adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Látogató terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta. 

Külső oldalakra mutató linkek:

Honlapunkon található olyan oldalakra mutató linkek, melyek a látogatóink számára hasznos információkat nyújtanak. Jelen adatvédelmi tájékoztatónk nem terjed ki ezen oldalakra.

6. Adattovábbítás

Az Adatkezelő által gyűjtött és kezelt adatokat harmadik személyek felé nem továbbítjuk a jogszabályokban meghatározott kötelező érvényű esetek kivételével.

7. Az Adatkezelés elvei, módja

Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag célhoz kötötten használja fel. 

Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.  Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Látogató tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 

Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.  

A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Látogató, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt. 

Az Adatkezelő az általuk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról ill. törléséről az érintett Látogató, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére Személyes adatokat továbbít. 

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

8. Milyen jogok illetik meg a Látogatót

Tájékoztatáshoz való jog

Látogatót jogosult világos, átlátható és érthető tájékoztatást kérni arról, hogy hogyan kezeljük személyes adatait és ezzel kapcsolatosan milyen jogai vannak. Jelen Adatkezelési tájékoztató is ezt a célt szolgálja. 

Hozzáféréshez való jog 

Jogosult társaságunktól visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, úgy jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon. 

Az érintett jogosult: 

 • visszaigazolást kérni és kapni arról, hogy személyes adatait kezeljük, 
 • saját személyes adataihoz hozzáférni, 
 • bizonyos egyéb adatokhoz hozzáférni. 

Az Önre vonatkozó és általunk kezelt személyes adatairól – papíralapú és elektronikus információkról (többek közt rögzített hívásokról) – másolatot kérhet.

Kizárólag az érintettre vonatkozó információkat adhatunk ki, harmadik fél személyes adataiba nem engedhetünk betekintést. Megtagadhatjuk a hozzáférést akkor is, ha az harmadik személy jogait hátrányosan érintené.

Helyesbítéshez való jog 

Jogosult a pontatlan, vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését, illetve kiegészítését kérni. 

Általánosságban, az érintettől érkező írásos kérelem esetén, Társaságunk betekintést nyújt az általunk tárolt személyes adataiba, illetve megtesszük a lépéseket a pontatlan információk kijavítása érdekében.

Törléshez való jog 

A törléshez való jog, más néven az „elfeledtetéshez való jog” biztosítja, hogy kérheti személyes adatainak törlését, amennyiben azok kezelése számunkra már nem feltétlenül szükséges, illetve egyéb más esetekben. Ez azonban nem jelent feltétlen törlési kötelezettséget. Társaságunk megtagadhatja a törlést, ha például jogszabály írja elő az adatok kezelését, vagy az adatok kezelésének más egyéb jogalapja, vagy jogszabályban meghatározott célja van. 

 • a személyes adatra – abból a célból, amire azt eredetileg bekértük/kezeltük – a továbbiakban már nincs szükség, 
 • hozzájárulását visszavonja (olyan esetekben, ahol az adatok kezeléséhez az Ön hozzájárulása szükséges volt és hozzájárulását korábban megadta), 
 • az adatok kezelését ellenzi, és azok további kezeléséhez fűződő jogos érdekeink nem élveznek prioritást,
 • személyes adatait az adatvédelmi törvénybe ütköző módon kezeltük,
 • a személyes adat törlését jogszabály írja elő, vagy 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Bizonyos helyzetekben jogosult személyes adatainak további kezelését korlátozni. Korlátozott adatkezelés esetén a tárolás kivételével adatait nem kezeljük. Az adatkezelés korlátozását kérő személyekről nyilvántartást vezetünk, hogy kérésüket a jövőben mindenkor tiszteletben tudjuk tartani. 

Az érintett jogosult személyes adatainak kezelését korlátozni az alábbi esetekben: 

 • ha az érintett szerint az adatok nem pontosak, Társaságunk köteles a kezelést korlátozni, amíg az információ pontosságát/helyességét nem ellenőriztük, 
 • ha a kezelés jogellenes, és a törlésbe nem egyezik bele, és helyette korlátozást kér, 
 • amennyiben a továbbiakban nincs szükségünk a személyes adatokra, de az érintettnek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igen, 

Adathordozhatósághoz való jog 

Jogosult az általunk kezelt bizonyos személyes adatairól másolatot kérni, és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítani.

Az adathordozhatósághoz való jog csak az alábbi esetekben érvényes: 

 • az érintett által Társaságunknak megadott személyes adatokra (azaz más információkra nem), 
 • ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, vagy szerződés teljesítése, és 
 • ha az adatkezelésre automatizált módon kerül sor

Tiltakozáshoz való jog 

Jogosult bizonyos adatkezelések (például direkt marketing célú adatkezelés, amelyet Társaságunk csak az Látogató kifejezett beleegyezésével végezhet) ellen tiltakozni. 

9. Az Adatkezelések időtartama 

A Látogató által Honlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel során küldött üzenetek vagy e-mailek esetén, az Adatkezelő a személyes adatokat a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő két évig megőrzi, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig. 

Látogató által küldött önéletrajzok esetén a küldéstől számított két évig.

Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Látogató által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Látogató Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is. 

Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – a Látogató tájékoztatása mellett – korlátozzák a Személyes adat felhasználását, ha a Látogató ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Látogató jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törlik, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.  

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens az Adatkezelő rendszerén belül valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

10. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a vonatkozó szerverein találhatók meg.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;
 • hitelessége és hitelesítése biztosított;
 • változatlansága igazolható;
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. 

Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Az Adatkezelő által kezelt adatokat elsődlegesen az illetékes belső munkatársaink jogosultak megismerni, azokat harmadik személyek részére nem adjuk át, kizárólag jogos érdekből (pl. adósságbehajtás), jogszabályi kötelezettségből, vagy ha ehhez a Látogató előzetesen kifejezett beleegyezését adta.

11. Ügyfélkapcsolat

Amennyiben Társaságunkkal, adatkezelésünkkel vagy szolgáltatásaink igénybevétele során észrevétele, kérdése, problémája van, a Honlapon, illetve jelen tájékoztatóban megtalálható elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk.

12. Egyéb

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. 

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelő Zrt.-t.

13. Eljárási szabályok

A személyes adatokról az információ adásra, törlésre, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett ilyen igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

14. Adatvédelmi hatóság

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: 06.1.391.1400, Fax: 06.1.391.1410, E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Honlap: http://www.naih.hu © TMSI Kft. 2017. nov: 753951+VP7751

Tovább a Látogatók jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.